<<

SVU

Day 14 Induction Program

Keynote Speaker
Induction Program  Day 14 ,  Speaker :Saptarshi Biswas , Mentor , Swami Vivekananda University | Deputy Technical Manager , RFDF-NABL Program , R.G.C.B, Dept. of Biotechnology , Govt. of India