<<

SVU

Day 3 Induction Program

Keynote Speaker

Day 3 Induction Program, Speaker : Prof. (Dr.) Shorosimohan Dan | Chief Patron Swami Vivekananda University